Välkommen till Din Energi & Miljö,

Vi gillar människor, teknik och organisation!

Din Energi & Miljö  arbetar med att hjälpa företag och organisationer att använda metoder/verktyg/standarder som hjälper företagsledningar att arbeta mot sin strategi inom kvalitet, miljö, energi och arbetsmiljö. Alla vill göra gott och ha goda relationer med samhället.

Standarder är en naturlig del i vårt samhälle och är historiskt sett det som utvecklat samhället till nutid. Ett exempel är hämtat från tågens utveckling.  Tänk förr hade varje litet samhälle sin egen tideräkning det styrdes upp när tågens avgångar behövde samordnas på 1800-talet. Tågens räls behövde också styras upp för att olika tågmärken skulle kunna använda samma spår för att transporter människor och gods. Det blev också en standard. När det blev många spår och tåg behövdes någon form av signalsystem för att visa om tåget fick köra eller inte. När tågen började korsa bilvägar behövdes bommar för att förhindra olyckor osv. Dessa standards har utvecklat samhället med avseende på säkerhet och teknik.

Idag finns en mängd olika standards för flera områden. Med de nya kvalitets- och miljöstandarderna som trätt i kraft läggs ansvaret för verksamhetssystemet på ledningen i företaget. De äger verktyget för att åstadkomma ständiga förbättringar. Kraven i de nya standarderna handlar om att affärsstrategier ska länkas ihop till en helhet med verksamhetssystem som ska säkerställa att företaget har en hållbar verksamhetsutveckling. Strategierna ska genomsyra organisationens olika processer, målsättning och handlingsplaner för att uppfylla kravet ständig förbättring och nöjda intressenter.

Vi är en extern resurs för att hjälpa till med GAP-analyser – finna förbättringspotentialen vid en övergång mellan gamla och nya standarder. Uppdatera internrevisorer på de nya kraven. Coach till verksamhetsansvarig och administratör.