Vatten

Vatten är ingen förnyelsebar resurs utan har en konstant vattenmängd och vandrar i ett ständigt kretslopp över jorden. Därför påverkas det lätt av miljöfarliga utsläpp både till luften, marken och i vattnet. Vattnet är alltså en av de känsligaste resurserna på jorden. Vi måste hjälpas åt att skydda vattnet då människan och övervägande delen av allt levande består av ca 65-70 % av vatten.

Föroreningar som hamnar i vattnet påverkar på flera sätt det marina livssystemet. Vattnet har tre olika delkretslopp som är olika känsliga för påverkan:

  • Rinnande vatten påverkas snabbt men har en snabb återhämtning
  • Sjöar är ett långsammare system och det tar längre tid innan de påverkas.
    Sjöns återhämtning beror på omloppstiden i sjön.
  • Haven är mycket långsamma system och det tar tid innan de känner av påverkan. Det medför att återhämtning tar väldigt lång tid.

Vatten- och avloppsrening handlar om miljömedvetande och kretslopp. För att bli miljömedvetna undersöker företagen sambanden mellan sin produktion och hur utsläppen påverkar den yttre miljön. Det är ett av syftena när myndigheterna ger tillstånd till ett företags verksamhet att få förorena miljön. Den svenska miljölagstiftning medger att miljön får påverkas av föroreningar under kontrollerade former. Företag har som har utsläpp till vatten ska ta vattenprover för att se sambandet mellan sin produktion och miljöpåverkan på vattendraget.

Din Energi & Miljö Sverige AB kan hjälpa till med att utbilda personalen för att höja kunskapen om provtagning av avloppsvatten och recipient.

Har du några önskemål om att vi ska ordna en kurs hos er? Kontakta oss