Arbetsmiljö

God arbetsmiljö ger engagerade medarbetare

God arbetsmiljö skapas av ledning och arbetstagare tillsammans genom samverkan. Kännetecken för företag med god arbetsmiljö är kommunikation, kännedom, delaktighet, kulturen för hälsa och sjukfrånvaro. Arbetsgivaren är ansvarig för att förebygga ohälsa och olycksfall. Arbetstagaren är ansvarig för att samverka och meddela när något inte fungerar eller innebär en risk med fara för olycksfall eller ohälsa.

Bättre arbetsmiljö

BAM-kursen är en kurs för nyblivna chefer och nya skyddsombud. Det är början till samverkan när chefen och skyddsombudet går kursen tillsammans med andra chefer och skyddsombud. Det är ett gyllene tillfälle att granska arbetssätt, rutiner och riskbedömningar med nya ögon och se om de är aktuella eller i behov av uppdatering.

Systematisk arbetsmiljöarbete

När det första steget är taget  för att arbeta mer systematiskt med arbetsmiljöfrågor kan både chefen och skyddsombudet behöva ytterligare kompetens i hur företaget ska skapa ett systematiskt arbetsmiljöarbete som säkerställer att god arbetsmiljö uppnås. Systematiskt ArbetsMiljö – SAM handlar om skyddsronder, följa upp, riskbedömningar, hälsoundersökningar, styra med bra rutiner för att minimera riskerna för arbetsskador. Det innebär att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet minst en gång per år och det är företagsledningens ansvar att göra det.

ISO 45001:2018

Stora eller små företag som har behov av eller krav på att en extern part granskar deras goda arbetsmiljöarbete  väljer ofta att certifiera sig mot ISO 45001:2018 som är en standard för arbetsmiljö. En certifiering innebär att det årligen sker en extern granskning som ger förbättringsförslag inom arbetsmiljöområdet. Det är en möjlighet att upptäcka brister som skyddsombud och chefer ibland kan vara för hemmablinda för att se. Detta leder till att en god arbetsmiljö blir ständigt lite bättre för varje extern granskning. Det går att ha nyckelfaktorer – mätetal för att visa på att arbetsplatsen mår bättre och har god arbetsmiljö. Exempel på sådana nyckelfaktor – mätetal är långtidssjuka, antal rapporterade incidenter eller tillbud, antal skadefria dagar, övertidsarbete, kompetensutvecklingsdagar, effekten av utvecklingssamtal osv.

Prevent

Din Energi & Miljö Sverige AB ingår i Prevents nätverk av som består av 60 konsulter med skilda inriktningar inom arbetsmiljö t ex buller, beteendevetenskap, ergonomi, företagshälsovård osv. Dine Bolmstedt (jag) är diplomerad BAM-utbildare enligt Prevents modell.  För att upprätthålla kompetensen som utbildningsledare är jag kursledare  3-4 gånger per år för den öppna BAM-utbildningen samt företagsinterna utbildningar.

För att hålla mig uppdaterad på det som händer inom arbetsmiljöområdet används flera informationskällor samt att det är viktigt att delta i utbildningar inom Prevents utbud eller någon annans organisations kurser.

Jag kan hjälpa till med:

  • Lagar & krav
  • SAM – Systematisk Arbetsmiljöarbete
  • ISO 45001:2018 – Occupational Health and Safety Management Systems
  • Riskbedömningar
  • Instruktioner
  • Skyddsronder
  • Coacha chefer

Utbildningar

  • BAM – Bättre Arbetsmiljö
  • SAM – Systematisk Arbetsmiljöarbete
  • Övriga utbildningar inom arbetsmiljöområdet

Har du behov av en kurs och har önskemål om innehållet ? Kontakta oss