Verksamhetssystem

Verksamhetssystem för energi, kvalitet, miljö och arbetsmiljö

I Europa är det ca 250 000 företag/organisationer som driver sin verksamhet med stöd av ett certifierat ledningssystem enligt en eller flera standarder. Vad är en standard? CEN-CENELEC visar historiskt i denna kortfilm hur utvecklingen likaså nyttan med standarder bidrar till innovation, European Standards: Your innovation bridge  

Genom människans framsteg utvecklades standarder och är därför idag en naturlig del i samhället. Många av våra vardagliga saker som vi tar för givet styrs av krav som vi hittar i en standard t ex elektronik, järnväg, flyg, papper och leksaker.

Lednings- och verksamhetssystem

Sedan hösten 2015 har vi nya standarder för kvalitet och miljö som utgår från en ny High Level Structure – HLS. Det är en fast struktur med rubriker för att underlätta vid införande av en alternativt flera nya standarder i likhet med när det behöver kompletteras med en ny standard. Alla frågor om ledning av verksamheten hamnar under rubriken Ledarskap och det som är relaterat till produktion hamnar under rubriken Produktion osv. Varje standardkrav är en pusselbit som ska passa in i HLS-strukturen. Det gör att lednings- och verksamhetssystemet i företag är tydligare och användarvänligare.

Din Energi & Miljö

Jag har mer än 25 års erfarenhet av arbete med arbetsmiljö och miljö så som kvalitet på olika nivåer i skilda verksamheter inom olika branscher. När ett företag bestämde sig för att införa ISO 14001 och samtidigt revidera sitt ledningssystem med  avseende på ny struktur med grund i sina värderingar hjälpte jag till under hela deras process från start till genomförande. Flera av mina uppdrag är revisioner både internt och externt, förvalta system likaså utföra utredningar av något som inte fungerar. Dessa uppdrag kompletterar jag med att planera och genomföra utbildningar inom t ex internrevision, miljö grundutbildning, 1:3 farligt gods, riskbedömningar osv.

Din Energi & Miljö är ett litet företag därför är det självklart att aktivt delta i flera nätverk för tillgång till kompetenser likaså olika sektorer inom miljö t.ex. hantering av restprodukter, biobränsle, trafik osv. På så vis kan jag hjälpa till  i större projekt.

Vi arbetar inom dessa områden:

 • Audits hos leverantör
 • Egenkontrollprogram
 • Förvaltning ledningssystem
 • Kvalitetsgranskare av projekt/uppdrag
 • Lagar och andra krav
 • Tillståndsansökningar
 • MKB – Miljökonsekvensbeskrivningar
 • Miljöutredningar
 • Periodisk besiktning
 • Revisioner internt och externt
 • Miljörapporter
 • Internrevisioner
 • Utbildningar

Vi finns här om du behöver hjälp  Kontakta oss