Ledarskap för god arbetsmiljö

Ledarskap för god arbetsmiljö

Friskfaktor en fråga om engagemang och kommunikation

Standarderna ISO 9001 kvalitet och ISO 45001 arbetsmiljö kan ses som ledningens verktyg att styra verksamheten till önskat läge – god arbetsmiljö ger bra kvalitet på produkter och tjänster. I standarderna finns krav på ledningens engagemang med flera delkrav. Det är ledningen som ska säkerställa att resurser finns exempel på det är ekonomiska medel, hjälpmedel, utrustning och personella resurser. De ska stödja och leda både chefer och medarbetare för att de ska bidra till en god arbetsmiljö. Kom ihåg att nyckelroller ska stöttas då de kan ha ett uppdrag där någon form av ledarskap ingår utan att var chef t ex projektledare och verksamhetsutvecklare ska ledningen stötta för att säkerställa en god arbetsmiljö.

I ISO 45001 ingår det att identifiera möjligheter för att åstadkomma ständig förbättring för att uppnå en god arbetsmiljö. Det finns en koppling till ISO 9001 krav på processmiljö där ingår arbetsmiljöfrågor i en mindre omfattning i kommentaren till kravpunkten lyfts organisatorisk och social arbetsmiljö. Certifierade företag är generellt bra på att identifiera risker och göra riskbedömningar. En fråga hur bra är företagen på att ha processer för att identifiera möjligheter och friskfaktorer? Tänk om vi sätter ett F framför Riskfaktorer får vi ett annat synsätt med ordet (F)riskfaktorer? De kan ses som möjligheter om de analyseras och åtgärdas med aktiviteter som är mätbara. Den nya arbetsmiljöstandarden betonar på flera ställen att ledningen och verksamheten ska identifiera och hantera möjligheter.

Ledarskap för hälsa och välbefinnande skapar friskfaktorer

Aktuell forskningsrapport är ”Ledarskap för hälsa och välbefinnande” av Andreas Wallo och Daniel Lundqvis publicerad på Myndigheten för Arbetsmiljökunskap visar på intressanta upptäckter. Forskningen om ledarskap har skiftat från negativa faktorer till positiva. Vad är det som gör att vissa ledare och deras medarbetare presterar bättre, eller att de har en högre närvaro på en arbetsplats? I resultatet framkom det att ett transformativt och stödjande ledarskap har samband med de anställdas hälsa och välbefinnande. Det som bidrar till en trivsam arbetsplats där medarbetare utvecklas är etik, moral och goda värderingar. Transformativt ledarskap – ”ledare och medarbetare lyfter varandra till en högre nivå av engagemang och värderingar” definierat av James Macgregor Burns i boken Leadership 1978

Nycklar till friska företag

Boken Nycklar till friska företag är inspirerad av forskningsprojektet Hälsa och Framtid. Nycklar till friska företag beskriver fyra nycklar som handlar om hur en organisation kan bli ett friskt företag. Där en nyckel är Ledarskap & Kompetensförsörjning en faktor i det avsnittet som lyfts är vikten av att rekrytera ledare som bygger en god företagskultur med social kompetens. Dessa ledare stödjer och motiverar utan att detaljstyra sina medarbetare. God arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv skapar möjligheter för företaget att utvecklas då chefer och personal bidrar med sin erfarenhet och kunskap.
Vilka möjligheter finns för att skapa god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv?

  1. Ledningen?
  2. Delaktighet?
  3. Kommunikation?
  4. Synen på hälsa och sjukdom?
  5. Något helt annat?